لینک مستقیم تاثیر مدل رقابتی مایکل پورتر برفعالیت شرکت های بیمه استان اصفهان

با عرض سلام فایل دانلودی با عنوان تاثیر مدل رقابتی مایکل پورتر برفعالیت شرکت های بیمه استان اصفهان می باشد.
کلمات کلیدی:دانلود پایان نامه,دانلود پروژه,دانلود پروژه مدیریت,تحقیق,پروژه,پژوهش,مقاله,نیروهای رقابتی پورتر,مزیت رقابتی,بیمه گر,خود بیمه گری,چانه زنی

چکیده:

تحقیق مورد نظر بررسی تاثیرمدل رقابتی مایکل پورتر برفعالیت شرکت های بیمه استان اصفهان می باشد. در این تحقیق ابتدا عوامل رقابتی مدل پورتر مورد بررسی وسپس با توجه به عوامل کلیدی رقابت در بازار بیمه به شناسایی بیمه گر ، بیمه گزار ، خود بیمه گری ،شرکت های کپتیو ، بیمه مرکزی وشرکت های بیمه پرداخته وسپس مؤلفه های مدل رقابتی مایکل پورترو مدل تطبیقی پورتر در صنعت بیمه مورد ارزیابی قرار می گیرد. در فصل دوّم مقدمه ای بر بیمه و تاریخچه بیمه می باشد به صورتیکه سعی بر آن است صنعت بیمه را به صورت علمی و تخصّصی مورد ارزیابی قرار دهیم. ابزار سنجش این پژوهش پرسشنامه ای با 24 پرسش می باشد. جامعه مورد بررسی دراین تحقیق نمایندگان شرکت های بیمه دانا، آسیا، نوین و رازی دراستان اصفهـان می باشند که بر این اساس 188 نفرانتخاب وپرسشنامه دربین انان توزیع واطلاعات لازم جمع آوری گردید .برای تجزیه وتحلیل داده ها از آزمون فرضیه ها ،تحلیل واریانس و جداول آماری واز نرم افزار SPSS 19 استفاده گردید .نتایج بدست آمده حاکی ازآن دارد که طبق نظرات نمایندگان بیشترین عامل رقابت برفعالیت شرکت های بیمه استان اصفهان را قدرت چانه زنی بیمه گذاران با میانگین رتبه3.35 و کمترین ان را ورود شرکت های بیمه تازه وارد با میانگین رتبه 2.15 دارا می باشد.

واژه گان کلیدی: نیروهای رقابتی پورتر/ مزیت رقابتی/ بیمه گر / بیمه گزار /خود بیمه گری/ چانه زنی

مقدمه:

بیمه در دنیای کنونی یکی از ارکان مهم زندگی و اقتصاد کشورهای پیشرفته و در حال توسعه است.اکثر افراد ساکن در کشورهای پیشرفته دارای چندین نوع بیمه هستند. بیمه خودرو،منزل،عمر و سرمایه گذاری از جمله بیمه هایی است که این افراد از آن بهره می گیرند.بیمه صندوقی برای تامین خسارت های جانی و مالی می باشد. بیمه در زمان حال برای پیش بینی و مقابله با حوادثی که در آینده احتمال رخ دادن آن می باشد در نظر گرفته شده است و به نحوی آینده نگری اقتصادی است. در ایران نیز،صنعت بیمه کشور به سرعت بسوی خصوصی سازی و آزاد سازی گام بر داشته است بطوری که تا کنون شاهد فعالیت حدود 28 شرکت به ثبت رسیده و فعال در زمینه بیمه های بازرگانی در ایران هستیم ، لذا بیمه گران هر روز با رقابتی فزاینده تر از قبل مواجهند و مسلما" آینده از آن بیمه گرانی خواهد بود که بتوانند روشهای سنتی فروش را با واقعیتها و مهارتهای بازاریابی و فروشندگی حرفه ای خدمات بیمه ای جایگزین نمایند( روستا، 1392).

فروش بیمه، به دلیل اینکه خدمتی غیر قابل مشاهده و غیر قابل لمس را می فروشد، تا حدود زیادی کار را برای فروشنده آن مشکل می نماید بنابراین آشنایی با ماهیت خدمات و کالاهای غیر ملموس از جمله بیمه و تلاش برای مشهود جلوه دادن اقلام نامشهود یا نا ملموس قدم اول در موفقیت فروش بیمه است .

محیط اقتصادی امروزی، محیطی پیچیده ومتلاطم است ،به طوریکه بررسی های اجزای یک محیط برای رقابت موثر امری ضروری است.شرکت ها بابررسی ابعاد مختلفی از محیط راحت تر وبهتر می توانند مجموعه فرصت ها و تهدیدهای پیش روی شرکت رابشناسند وقادرند نسبت به تغییرات محیطی واکنش مناسب نشان دهند.

فهرست مطالب

چکیده 1

مقدمه 2

فصل اوّل: کلیات تحقیق

1-1) مسأله پژوهش 4

1-2) ضرورت تحقیق 5

1-3) اهداف تحقیق 5

1-4) فرضیات تحقیق 6

1-5) قلمرو تحقیق 6

1-6) متغیرهای تحقیق 7

1-7) تعریف واژه هاو اصطلاحات 7

1-8) چار چوب پژوهش 8

1-8-1)مدل 5 وجهی مایکل پورتر 10

1-8-1-1)تهدید تازه واردها یا رقبای جدید و بالقوه 10

1-8-1-2)تهدید محصولات یا خدمات جایگزین 10

1-8-1-3)قدرت چانه زنی خریداران 11

1-8-1-4)قدرت چانه زنی تامین کنندگان 11

1-8-1-5)میزان رقابت میان رقبای فعلی 12

1-8-2)مفهوم رقابت پذیری 12

1-8-3)تدوین راهبرد در یک صنعت رقابتی 13

1-8-4)مدل تطبیقی صنعت بیمه با با مدل 5 وجهی پورتر 13

1-8-4-1)تدوین عوامل رقابتی پورتر درصنعت بیمه 14

فصل دوم: بررسی ادبیات تحقیق

مقدمه 25

2-1)پیشینه تحقیق 26

2-1-1)سابقه تحقیق در داخل کشور 26

2-1-2)سابقه تحقیق در خارج از کشور 27

2-2)نقش بیمه 30

2-3)تاریخچه بیمه 35

2-4)سیر تحول بیمه 36

2-5)آغاز حرفه بیمه گری 37

2-6)تاریخچه بیمه در ایران 40

2-7)جایگاه صنعت بیمه بعد از انقلاب اسلامی ایران 46

2-8)تعریف واژه بیمه 47

2-9)برنامه تحول در صنعت بیمه کشور 48

2-10)چشم انداز و اهداف کلان بیمه 48

فصل سوّم : روش تحقیق

مقدمه 57

3-1)روش تحقیق 58

3-2)جامعه آماری 59

3-3)تعیین حجم نمونه 59

3-4)روش نمونه گیری 62

3-5)روش گردآوری اطلاعات 63

3-6)تعیین روایی پرسشنامه 65

3-7)روش تجزیه وتحلیل داده ها 67

فصل چهارم تجزیه و تحلیل داده ها

مقدمه 68

4-1)بررسی مشخصات جمعیت شناختی نمایندگان بیمه استان اصفهان 69

4-2)تجزیه و تحلیل فرضیه های تحقیق 74

فصل پنجم نتیجه گیری و پیشنهادها

مقدمه 95

5-1)نتایج حاصل از بررسی مشخصات جمعیت شناختی نمایندگان بیمه استان اصفهان 95

5-2)نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل فرضیه های تحقیق 96

5-3)پیشنهادها 100

5-3-1)پیشنهادها جهت بهبود عملکرد شرکت های بیمه استان اصفهان 100

5-3-2)محدودیت های تحقیق 101

5-3-3)پیشنهاد ها برای تحقیقات آینده 102

منابع فارسی 103

منابع لاتین 105

ABSTRACTE ....................................................106

فهرست جداول

جدول 3-1: حجم جامعه آماری 59

جدول 3-2: محاسبه حجم نمونه آماری 61

جدول 3-3: ارتباط سوالات پرسشنامه با متغیرهای تحقیق 64

جدول 3-4: خروجی آزمون آلفای کرونباخ 66

جدول4-1:جدول فراوانی تعداد نمایندگان از هر شرکت بیمه در استان اصفهان 69

جدول 4-2 : جدول فراوانی تحصیلات نمایندگان بیمه در استان اصفهان 70

جدول 4-3 : جدول فراوانی جنسیت نمایندگان بیمه در استان اصفهان 71

جدول 4-4 : جدول فراوانی سابقه فعالیت نمایندگان بیمه در استان اصفهان 73

جدول 4-5 : جدول فراوانی محل فعالیت نمایندگان بیمه در استان اصفهان 73

جدول 4-6 : جدول ازمون کلوموگراف اسمیرنف جهت داده های شرکت بیمه دانا 74

جدول 4-7 : جدول ازمون کلوموگراف اسمیرنف جهت داده های شرکت بیمه آسیا 75

جدول 4-8 : جدول ازمون کلوموگراف اسمیرنف جهت داده های شرکت بیمه رازی 75

جدول 4-9 : جدول ازمون کلوموگراف اسمیرنف جهت داده های شرکت بیمه نوین 76

جدول 4-10 : آمار توصیفی آزمون فرضیه فرعی 1 78

جدول 4-11 : آمار آزمون تحلیل واریانس فرضیه فرعی 1 79

جدول 4-12 : آمار توصیفی آزمون فرضیه فرعی 2 81

جدول 4-13 : آمار آزمون تحلیل واریانس فرضیه فرعی2 81

جدول 4-14 : آمار توصیفی آزمون فرضیه فرعی 3 84

جدول 4-15 : آمار آزمون تحلیل واریانس فرضیه فرعی3 85

جدول 4-16 : آمار توصیفی آزمون فرضیه فرعی 4 87

جدول 4-17 : آمار آزمون تحلیل واریانس فرضیه فرعی 4 88

جدول 4-18 : آمار توصیفی آزمون فرضیه فرعی 5 90

جدول 4-19 : آمار آزمون تحلیل واریانس فرضیه فرعی5 90

جدول 4-20 : آمار توصیفی آزمون فرضیه اصلی 92

جدول 4-21 : آمار آزمون تحلیل واریانس فرضیه اصلی 93

جدول 4-22 : آمار آزمون فرید من جهت رتبه بندی عوامل پورتر 94

فهرست نمودارها

نمودار 4-1 : نمودار فراوانی شرکت های بیمه 69

نمودار 4-2 : نمودار فراوانی تحصیلات 70

نمودار4-3 : نمودار فراوانی جنسیت 71

نمودار 4-4 : نمودار فراوانی سابقه فعالیت 72

نمودار 4-5 : نمودار فراوانی محل فعالیت 73

نمودار 4-6 : تغییرات میانگین متغیر فرضیه فرعی 1 برای چهار شرکت بیمه 79

نمودار 4-7 : تغییرات میانگین متغیر فرضیه فرعی 2 برای چهار شرکت بیمه 82

نمودار 4-8 : تغییرات میانگین متغیر فرضیه فرعی 3 برای چهار شرکت بیمه 85

نمودار 4-9 : تغییرات میانگین متغیر فرضیه فرعی 4 برای چهار شرکت بیمه 88

نمودار 4-10 : تغییرات میانگین متغیر فرضیه فرعی 5 برای چهار شرکت بیمه 91

نمودار 4-11 : تغییرات میانگین متغیر فرضیه اصلی برای چهار شرکت بیمه 94

فهرست شکل ها

شکل 1-1:نمودار5 وجهی مایکل پورتر 10

شکل 1-2:مدل تطبیقی صنعت بیمه بامدل 5 وجهی مایکل پورتر 23

عنوان :

فرمت : doc

تعداد صفحات :125

برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

پاورپوینت آشنایی با انواع نمای ساختمانی :پاورپوینت آشنایی با انواع نمای ساختمانی ,نمای ساختمان,انواع نمای ساختمان,نمای سنگ,نمای ترکیبی,نمای چوب,نمای کامپوزیت,نمای آجری,نمای اسپایدری,نمای فریم لس,نمای لامل,نمای شیشه ای,نمای خشک,

اقدام پژوهی : تقویت انشا و تقویت املا با كار عملی اقدام پژوهی:املا انشا تقویت املا اقدام پژوهی تقویت انشا مقطع ابتدایی وضعیت تحصیلی

پاورپوینت نقشه برداری در ایران:نقشه برداری در ایران ,پاورپوینت نقشه برداری در ایران ,دانلود پاورپوینت نقشه برداری در ایران ,مفهوم GIS ,پاورپوینت مفهوم GIS ,دانلود پاورپوینت مفهوم GIS ,کاربرد های GIS ,پاورپوینت کاربرد های GIS ,دانلود پاورپوینت کاربرد های GIS ,مهندسی عمران,ساختمان,سازه,پاورپوینت مهندسی ساختمان,پاورپوینت مهندسی عمران,پاورپوینت ساختمان,پاورپوینت سازه

نمونه سوالات کنکور سراسری آزمـون فرهنگ و معارف اقلیتهای دینی و زبانهای خارجی غیرانگلیسی:دانلود نمونه سوالات سراسری آزمـون فرهنگ و معارف اقلیتهای دینی و زبانهای خارجی غیرانگلیسی,نمونه سوالات سراسری آزمـون فرهنگ و معارف اقلیتهای دینی و زبانهای خارجی غیرانگلیسی,دانلود نمونه سوالات سراسری,دانلود نمونه سوالات,فروشگاه اینترنتی, کسب درآمد اینترنتی ,همکاری در فروش فایل, سیستم فروشگاه دهی ,کسب و کار,کارافرینی

بررسی نقش واسطه‌ای باورهای شناخت شناسی بین الگوهای ارتباطی خانواده و انگیزش پیشرفت:الگوهای ارتباطی خانواده,باورهای شناخت­شناسی,انگیزش پیشرفت تحصیلی,پیشرفت تحصیلی,پروژه,پژوهش,مقاله,جزوه,تحقیق,دانلود پروژه,دانلود پژوهش,دانلود مقاله,دانلود جزوه,دانلود تحقیق

مبانی نظری و پیشینه تحقیق سازگاری هیجانی ، اجتماعی و تحصیلی:مبانی نظری و پیشینه تحقیق سازگاری هیجانی-اجتماعی و تحصیلی,مبانی نظری و پیشینه تحقیق, سازگاری هیجانی-اجتماعی و تحصیلی,مبانی نظری , پیشینه تحقیق, سازگاری هیجانی,سازگاری اجتماعی ,سازگاری تحصیلی,سازگاری

پاورپوینت تفاوت لذت های دنیوی و اخروی:لذت های دنیوی و اخروی,لذت های دنیوی,لذت های اخروی,تفاوت لذت های دنیوی و اخروی,پاورپوینت تفاوت لذت های دنیوی و اخروی,پاورپوینت لذت های دنیوی و اخروی,تحقیق درمورد لذت های دنیوی,دانلود مقاله لذت های اخروی,شهوت جنسی,شهوت شکم,شهوت شهرت,دانلود پاورپوینت تفاوت لذت های دنیوی و اخروی

پاورپوینت رابطه معماری و سينما در عصر مجازی شدن:پاورپوینت بررسی رابطه معماری و سينما در عصر مجازی شدن ,رابطه معماری و سينما در عصر مجازی شدن,پاورپوینت ارتباط معماری با سینما,تأثیرات معماری بر فیلم های اكسپرسیونیستی,رم كولهاس ,فرانک لوید رایت,پاورپوینت رابطه معماری و سینما,سینما و معماری

پاورپوینت سبک معماری کاخ نیاوران:سبک معماری کاخ نیاوران,پاورپوینت سبک معماری کاخ نیاوران,دانلود پاورپوینت سبک معماری کاخ نیاوران,معماری کاخ نیاوران,پاورپوینت معماری کاخ نیاوران,دانلود پاورپوینت معماری کاخ نیاوران,طبقه اول کاخ نیاوران,پاورپوینت طبقه اول کاخ نیاوران,دانلود پاورپوینت طبقه اول کاخ نیاوران,طبقه دوم کاخ اختصاصی نیاوران,پاورپوینت طبقه دوم کاخ اختصاصی نیاوران,

پروژه مالی و حسابداری شرکت مخابرات خراسان رضوی:پروژه مالی,حسابداری,شرکت مخابرات,پروژه مالی و حسابداری شرکت مخابرات خراسان رضوی,دانلود پروژه مالی,دانلود پروژه حسابداری,پروژه,پژوهش,مقاله,پایان نامه,تحقیق,دانلود پروژه,دانلود پژوهش,دانلود مقاله,دانلود پایان نامه,دانلود تحقیق